Shimousa No Suzukoma Go Shimousa Harukomasou

Shimousa

Allaikha's - C'Shogun

Kuma

Allaikha's - C'Shogun

Kitano